REGULAMENT PRIVIND DESFASURAREA CAMPANIILOR PROMOTIONALE PUBLICATE PE siteul  www.mecdiesel.ro

1. ORGANIZATORUL CAMPANIILOR PROMOTIONALE

Organizatorul campaniilor promotionale publicate pe platforma www.mecdiesel.ro (denumita in continuare SITE/SITEUL) este societatea MEC-DIESEL SEE S.R.L.,  cu sediul în Com. Dragomiresti-Deal, sat Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov,  str. Maria-Laura nr.2-8, înregistratã la Oficiul Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J/23/8/2016, Cod de Inregistrare in scopuri TVA RO35372791, având cont bancar nr. RO41 BACX 0000 0012 3720 8001, deschis la Unicredit, Agentia Mora. Reprezentata de: Monica DAN  in calitate de Administrator ,denumita in continuare “Organizatorul”.
 

2. DEFINITII, DURATA CAMPANIILOR SI ARIA DEDESFASURARE

2.1 Prin intermediul siteului Organizatorul publica informatii legate de campaniile promotionale organizate de catre acesta intr-o anumita perioada de timp si conditiile de desfasurare a acestora

2.2 Clientul este o societate care deruleaza raporturi comerciale cu Organizatorul in ceea ce priveste achizitia de produse din portofoliul Organizatorului.

2.3 Campanie promotionala (denumita in continuare “Campanie”) reprezinta un set de reguli si conditii stabilite de catre Organizator cu scopul fidelizarii relatiilor comerciale derulate cu Clientii. In situatia indeplinirii conditiilor stabilite privind cuantumul achizitiilor realizate intr-o anumita perioada de timp, cuantumul achizitiilor realizate cu privire la anumite game de produse sau orice alte conditii suplimentare, Clientul este indreptatit la un premiu, in functie de specificul fiecarei campanii in parte.

2.4 Durata fiecarei Campanii este afisata pe site. Durata campaniilor poate sa difere in functie de specificul fiecarei campanii in parte. 

2.5 Campaniile se vor desfasura pe teritoriul Romaniei, prin intermediul punctelor de lucru ale MEC-DIESEL SEE SRL.

2.6 Realizarile din cadrul campaniilor se vor contoriza in lei fara TVA.

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIILE PROMOTIONALE

3.1 Orice persoana juridica, Client activ al Organizatorului, care indeplineste conditiile specificate in prezentul Regulament si pe site poate participa la Campanii. In intelesul prezentului Regulament, notiunea de „client activ” desemneaza persoana juridica care desfasoara, cu regularitate, relatii comerciale cu Organizatorul in ceea ce priveste achizitia de produse din portofoliul Oranizatorului.

3.2 Pentru a beneficia de premiile Campaniilor clientii sunt obligati sa isi manifeste optiunea de participare la campanie din pagina unde sunt publicate campaniile pe site. Aceasta actiune este obligatorie pentru fiecare campanie la care Clientul doreste sa beneficieze de premiul acordat in cadrul campaniei.

3.3 Nu vor beneficia de premiile Campanilor, societatile care inregistreaza intarzieri la plata datoriilor catre Organizator sau au fost excluse de la participarea la campanii in sistemul Organizatorului sau care nu au indeplinit conditiile de participare pe perioada desfasurarii campaniei.

3.4 Organizatorul este singurul indreptatit sa verifice indeplinirea conditiilor de participare la campanii, iar decizia sa nu va putea fi contestata de catre Client.

3.5 Pentru a participa la campaniile promotionale, Clientul accepta expres prevederile prezentului Regulament. Participarea echivaleaza cu acceptarea integrala, fara obiectiuni, de catre Client a prezentului Regulament.

3.6 Orice informatii suplimentare legate de desfasurarea campaniilor vor putea fi obtinute la adresa de e-mail: contact@mecdiesel.ro

3.7 Conditiile de participare si desfasurare a fiecarei campanii sunt disponibile, in mod gratuit, oricarui Client pe site.

3.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament, urmand ca modificarea sa produca efecte de la data afisarii regulamentului pe siteul mecdiesel.ro

 

4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIILOR

4.1 In scopul participarii la campanii, Clientul va fi inregistrat in sistemul intern al societatii, din momentul in care acesta demareaza relatiile comerciale cu Organizatorul.

4.2 Clientul va suporta, daca va fi cazul, orice taxe, impozite, contributii etc., prevazute de legislatia nationala generate de obtinerea premiilor sau a oricaror alte beneficii rezultate din participarea la campanie, Organizatorul nefiind responsabil de modalitatea de utilizare a acestora. In acest sens Clientul este obligat sa isi indeplineasca toate obligatiile prevazute de Codul fiscal in vigoare cu privire la premiile acordate in baza campaniilor.

4.3 Clientul declara ca, in masura in care decide să utilizeze bunurile primite prin acordarea acestora unor persoane fizice (administratori, salariați, colaboratori etc) atunci acesta deține calitatea de platitor de venituri în sensul dispozițiilor Titlului IV Impozit pe venit și Titlului V Contribuții sociale obligatorii din Legea 227/2015 privind Codul fiscal și se va conforma cu toate obligațiile fiscale ce ii revin potrivit dispozițiilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce privește impozitul pe veniturile persoanelor fizice și contribuțiile sociale.

4.4 Pentru a participa la Campanie, Clientii trebuie sa achizitioneze produsele din portofoliul Organizatorului marcate in programul de comenzi sau in site  ca fiind participante la promotie.

4.5 Cuantumul achizitiilor realizate de catre Client in cadrul campaniilor se va contoriza separat pentru fiecare punct de lucru pe care il are beneficiarul

4.6 Produsele marcate in programul de comenzi sau pe site ca fiind participante la promotie precum si produsele care beneficiaza de preturi speciale, nu pot fi returnate cu exceptia situatiilor de garantie. Toate produsele afisate la promotie si cadourile aferente acestora sunt valabile in limita stocurilor disponibile.

 

5. PREMIILE

5.1 Dupa plasarea comenzii prin intermediul siteului, premiile castigate vor fi expediate spre punctul de lucru al Organizatorului caruia ii este arondat Clientul.

5.2 In cazul premiilor care au termen de valabilitate (de exemplu cardurile cadou) se aplica termenul de valabilitate inscris pe aceste premii. Premiile vor fi acordate Clientului si nu sunt transmisibile.

5.3 In cazul in care Clientul nu utilizeaza premiile cu termen de valabilitate, in interiorul acestui termen de valabilitate, acestea vor fi declarate invalide si vor fi sterse din sistem. In acest caz, suma utilizata pentru achizitionarea premiului este pierduta, fara posibilitatea de a fi recuperata.

5.4 In ceea ce priveste premiile mentionate pe site (spre exemplu cardurile cadou), Clientul va putea utiliza aceste premii conform regulilor stabilite de catre furnizorul de produse/servicii (spre exemplu EMAG Romania), iar Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate cu privire la raporturile dintre Client si furnizorul de produse/servicii sau cu privire la indeplinirea obligatiilor de catre furnizorul de produse/servicii.

5.5 Clientii trebuie sa nu inregistreze intarzieri la plata facturilor emise de catre Organizator.

5.6 Clientul intelege si accepta ca pe parcursul desfasurarii Campaniilor, Organizatorul va putea adauga si alte modalitati de utilizare a premiilor precum si alte premii fata de cele mentionate in prezentul Regulament. Totodata, Organizatorul va putea elimina oricand anumite premii Clientul avand posibilitatea de a opta pentru celelalte optiuni oferite pe site.

5.7 Premiile din prezentul Regulament si in cadrul campaniilor publicate pe site si nu pot fi transformate in numerar sau in alte beneficii.

5.8 Participantii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in numerar sau in alte bunuri sau servicii in afara de cele mentionate in prezentul Regulament si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale bunurilor mentionate pe site.

5.9 Organizatorul nu va fi responsabil pentru orice reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile Campaniei, ulterior receptionarii acestora de catre Castigatori.

5.10 Imaginile publicate pe site pot avea caracter informativ.

 

6. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

6.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatie ce determina imposibilitatea participarii clientilor la campanie sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora. Forta majora si cazul fortuit au acceptiunea indicata de legislatia romana in materie (Codul Civil).

6.2 In cazul in care intervine o situatie de forta majora sau un caz fortuit care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

6.3 Daca Organizatorul invoca o situatie de forta majora sau un caz fortuit, el va comunica aparitia acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia situatiei. Aparitia situatiei de forta majora ori a unui caz fortuit vor fi comunicate pe portalul www.mecdiesel.ro sectiunea regulament campanii.

 

7. INCETAREA CAMPANIILOR

7.1 Orice campanie publicata pe site poate inceta inainte de termenul mentionat pe platfoma, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit, in cazul schimbarii cadrului legislativ ori in situatii independente de vointa Organizatorului si care au drept consecinta asumarea de catre Organizator a unor cheltuieli nejustificate prin raportare la conditiile campaniei, respectiv depasirea bugetului alocat de catre Organizator fiecarei campanii in parte, cheltuieli neprevazute la data demararii campaniei.

 

8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Campania se adreseaza in mod exclusiv persoanelor juridice care au calitatea de client al Organizatorului. Prin urmare, in cadrul desfasurarii campaniilor pot fi colectate urmatoarele date cu caracter personal apartinand unor persoane fizice desemnate de catre Client: nume, prenume, adresa e-mail, numar telefon, user si parola, serie si numar pasaport, CNP etc. Persoanele vizate sunt reprezentantii Clientilor care vor accesa contul de utilizator si/sau care vor utiliza, in numele Clientului,bugetele virtuale.

8.2 Orice prelucrare de date referitoare la persoane fizice va fi realizata cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

8.3 Clientul se obliga sa respecte Regulamentul European nr. 679/2016 cu privire la datele cu caracter personal, în acest sens Clientul obligându-se să informeze proprii angajati si alte persoane desemnate de catre Client, cu privire la procesarea datelor cu caracter personal: nume, prenume, functie, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, semnatura, CNP, serie si numar carte de identitate, date din pasaport etc. și să obțină consimțământul aferent de la acestea.

8.4 Clientul se obligă să informeze proprii angajati si alte persoane desemnate de catre Client, cu privire la faptul că datele cu caracter personal prelucrate de Client vor fi transferate către MEC-DIESEL SEE SRL.

8.5 In situatia in care Clientul nu respecta prevederile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta intelege si accepta ca este responsabil pentru prejudiciile cauzate persoanei vizate si Organizatorului. 

 

9. ALTE PREVEDERI

9.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea participarii la campanie, sau alte situatii care impiedica Clientul sa ia cunostinta de informatiile necesare participarii la campanie, situatii care sunt independente de vointa Organizatorului, cum ar fi schimbarea adresei de e-mail a Clientului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea campaniei in conditii normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri ale Clientilor care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare sau prevederile prezentului regulament.

9.2 Clientul va avea obligaţia păstrării, pentru pe perioada nedeterminata de timp, a confidenţialităţii asupra tuturor informatiilor la care are acces pe durata desfasurarii campaniilorsi nu are dreptul sa transfere sau sa reproduca in niciun fel informatiile la care are access prin intermediul siteului mecdiesel.ro. Orice incalcare a acestei obligatii indreptateste Organizatorul sa solicite daune-interese conform prejudiciului creat.

9.3 Eventualele litigii aparute intre organizator si clienti, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din judetul Ilfov acolo unde este inregistrat sediul social al companiei.

 

MEC DIESEL SEE SRL